KONSULTACJE

TUTAJ

DRONY

O NAS

Głównym profilem naszej działalności jest wykonywanie usług geodezyjnych. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe do przeprowadzania samodzielnych czynności w geodezji. Więcej o kompetencjach w dziale 

Inne usługi geodezyjne:

 

MODELOWANIE 3D

Wykonujemy modelowanie 3D na podstawie własnych pomiarów (na przykład model 3D tożsamy z mapą de celów projektowych, lub danych dostarczonych przez Klienta - na przykład na podstawie Projektów Budowlanych. Jesteśmy z stanie wykonać model 3D projektu drogi (w rozbiciu na warstwy), model wykopów pod fundamenty lub dowolny inny. Model projektowy można następnie wgrać do maszyn budowlanych (koparki, spychacze), które są wyposażone w automatyczne sterowanie. Jako dane źródłowe do budowania modelu mogą zatem posłużyć dane projektowe lub pomiarowe (pomiar bezpośredni bądź chmura punktów z drona bądź skanera laserowego). Eksportujemy modele do popularnych formatów, tj. LandXML, 3D Faces, TIN Surface lub podobnych.

 

OBLICZENIA OBJETOŚCI MAS ZIEMNYCH 

Obliczamy duże objętości mas ziemnych, np. odhumusowanie, wykopy, nasypy, hałdy. Obliczeń dokonujemy metodą absolutną, to znaczy porównujemy dwa modele 3D w zadanej obwiedni (na przykład model pomierzonego odhumusowania względem modelu wykopu), co jest najbardziej precyzyjną formą pomiaru objętości. Taka technologia pozwala obliczyć masy projektowane (stan zerowy bądź odhumusowanie względem modelu projektowanego), bądź śledzić bieżące zaawansowanie robót ziemnych, gdzie używa sięmodeli zbudowanych na pomiarach terenowych

 

PÓŁ-AUTOMATYCZNA EKSTRAKCJA SZCZEGÓŁÓW Z DUŻYCH CHMUR PUNKTÓW

Zajmujemy się ekstrakcją szczegółów terenowych z dużych chmur punktów pochodzących ze skanerów laserowych do klasycznej mapy w formacie DWG. Stworzyliśmy system, który znacznie przyspiesza kreślenie klasycznej mapy na podstawie chmur punktów.

 

ZAAWANSOWANE KARTOWANIE NUMERYCZNE

Świadczymy usługi z zakresu kartowania numerycznego, tak w polskim standardzie standardzie symboliki, jak i w dowolnym innym. Tworzymy pliki wzorcowe w systemie CAD (DWG) z symboliką wymaganą przez Klienta. Jesteśmy w stanie stworzyć symbolikę wedle wskazań Klienta, następnie tworzymy system automatycznego kodowania pomiarów oraz automatycznego importu z rozpoznawaniem kodów i przypisywaniem odpowiedniej symboliki, skalowania, rozwarstwienia, itp.

 

KONSULTACJE GEODEZYJNE

Prowadzimy konsultacje z zakresu geodezji, dronów i dziedzin pokrewnych. Szczegóły w dziale

 

 Inwestycje budowlane:

 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Każda inwestycja budowlana zaczyna się od mapy do celów projektowych, która jest niezbędna do procesu projektowania. Sporządzimy mapę w oparciu o istniejące materiały oraz własny pomiar. Wykonamy pomiar i mapę zgodnie z obowiązującym prawem, zapotrzebowaniem szczególnym (np. mapy pod projektowanie dróg) oraz wskazówkami Inwestora/Projektanta. Wydamy mapę w formacie PDF lub DXF/DWG opatrzone podpisami zaufanymi. Na życzenie zbudujemy model 3D tożsamy z treścią mapy w formatach LandXML, 3D Face, Civil3D Surface lub pokrewnych. Wykonamy nalot fotogrametryczny niskiego pułapu zakończony wysoce dokładną ortofotomapą.

 

TYCZENIE  obiektów budowlanych

Wytyczymy dowolny obiekt budowlany na podstawie Projektu Budowlanego bądź Plany Zagospodarowania Terenu. Wytyczmy dom jednorodzinny z przyłączami, sieć uzbrojenia terenu, większe obiekty budowlane w tym obiekty mostowe, wieże telekomunikacyjne, torowiska i dowolne inne. Dokonamy stosownych wpisów w Dzienniku Budowy.

 

BIEŻĄCA OBŁSUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI 

Na bieżąco obsłużymy większe inwestycje budowlane (drogi, mosty, kolej, obiekty kubaturowe, itp.). Dokonamy sukcesywnych tyczeń, pomiarów powykonawczych oraz skontrolujemy dokładność wykonanych elementów. Zbadamy pionowość elementów np.  słupów, masztów, wież telekomunikacyjnych, itp. Obliczymy objętości mas ziemnych (wykopy, nasypy, hałdy), rozliczymy bilans robót ziemnych. Dokonamy stosownych wpisów w Dzienniku Budowy.

 

GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Po zakończonej inwestycji sporządzimy geodezyjna dokumentację powykonawczą, która jest niezbędna do odbioru budowy. Mapy powykonawcze wydamy formacie PDF (z podpisem zaufanym), bądź na życzenie w formacie tradycyjnego wydruku.

 

NADZÓR GEODEZYJNY

Posiadamy kompetencje i doświadczenie w nadzorach geodezyjnych (w imieniu Zamawiającego) nad pracami geodezyjnymi na dużych projektach infrastrukturalnych (kolej, drogi). 

Pomiary przy użyciu dronów

 

NALOT FOTOGRAMETRYCZNY NISKIEGO PUŁAPU

Wykonamy nalot fotogrametryczny niskiego pułapu (do 120m nad powierzchnią ziemi) i przekażemy surowe dane w formacie RAW, TIFF lub JPG. Przed nalotem założymy sieć fotopunktów i pomierzymy je metodami geodezyjnymi z wysoką dokładnością. Zaletą tej technologii jest dość szybki kompleksowy pomiar dużych obiektów, dający zadawalające dokładności, bez konieczności fizycznej ingerencji i wstępu na grunt - pomiar terenów niedostępnych lub niebezpiecznych (np. kopalnie odkrywkowe, place budowy, tereny podmokłe).

 

ORTOFOTOMAPA

W oparciu o nalot wykonamy ortofotomapę (zwaną też ortofotomozaiką), czyli mapę 2D z treścią fotograficzną. Ortofotomapa jest wpasowana w dowolny układ współrzędnych, pozbawiona jest perspektywy (pojedyncze rzuty perspektywiczne zamieniane są na pojedynczy rzut ortogonalny) i posiada jednorodną skalę obiektów. Oznacza to, że z mapy można pobierać odległości i powierzchnie, które odpowiadają rzeczywistym terenowym wartościom. Maksymalna wielkość piksela na mapie (rozdzielczość mapy, GSD) odpowiada 1.0-1.5cm w terenie, w zależności od wysokości nalotu. Oznacza to, że na mapie zauważymy bardzo drobne szczegóły, na przykład pęknięcia w asfalcie. Mapę taką można również użyć na przykład jako tło do projektu/pomiarów w programach CAD.

Przykłady gotowych ortofotomap i zastosowań 

 

CHMURA PUNKTÓW I MODEL 3D

W oparciu o wykonany nalot i sieć fotopunktów wygenerujemy chmurę punktów, która de facto jest rzeczywistym modelem 3D fotografowanych obiektów w zadanym układzie współrzędnych. Sklasyfikujemy chmurę pod kątem różnych kategorii (drogi, budynki, zieleń wysoka, grunt naturalny). Dla obszarów pozbawionych roślinności wygenerujemy  dokładny model warstwicowy o dowolnym cięciu lub współrzędne XYZ w zadanej siatce (np. punkt na rożnikach kwadratu 5 na 5m lub dowolnym innym). Przystosujemy chmurę i inne elementy do importu do programów CAD (AutoCAD, Civil3D i pokrewne), gdzie można dokonać dalszej obróbki i obliczeń, np. objętości.

 

ANALIZA MODELU 3D I POMIARY OBJĘTOŚCI

Bezpośrednio na podstawie modelu 3D wygenerowanego z nalotu jesteśmy w stanie przeanalizować model pod kątem: spadków, zlewni, nachylenia terenu, wysokości obiektów (budynki, maszty). Model dalej może posłużyć do obliczeń objętościowych: głębokie wykopy, nasypy, hałdy. Wykonujemy obliczenia objętościowe metodą absolutną w oprogramowaniu Autodesk Civil3D

 

INNE USŁUGI DRONAMI

Inne usługi dronami są zamieszczone w dziale

 

Nieruchomości: granice, podział

 

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH

Jeśli nie jesteś pewien, gdzie przebiega granica twojej działki, odszukamy znaki graniczne na podstawie archiwalnych materiałów. Jeśli znaki uległy zniszczeniu - uzupełnimy stabilizację. Cała procedura odbędzie się po zawiadomieniu wszystkich zainteresowanych stron i zakończy się protokołem ze wznowienia, a wznowione granice będą miały moc obowiązującą.

 

USTALENIE PRZEBIEGU GRANICY, ROZGRANICZENIE

Jeśli z jakiś powodów wznowienie znaków nie jest możliwe (na przykład brak materiałów archiwalnych) pomożemy ustalić przebieg granic Twojej działki w procedurze ustalenia przebiegu granic, bądź rozgraniczenia. Po zakończonej procedurze granice będą miały charakter obowiązujący.

 

SPORY GRANICZNE

Pomożemy rozwiązać spór graniczny, jeśli taki zaistnieje.  Przenalizujemy, czy spór jest zasadny. Dobierzemy odpowiednią procedurę, przeprowadzimy mediacje, spróbujemy doprowadzić do ugody,  wskażemy dalszą procedurę, gdy polubowne załatwienie sprawy nie jest możliwe.

 

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Przygotujemy dokumentację do podziału nieruchomości, czyli mapę z projektem podziału nieruchomości. Określimy, który z trybów podziału jest możliwy i najlepszy w danym przypadku. W procedurze zbadamy stan prawny nieruchomości. O ile zajdzie taka potrzeba, przed podziałem wznowimy granice lub/i ustalimy ich przebieg. Po zakończonym podziale zastabilizujemy nowe granice kamieniami granicznymi.

 

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Przygotujemy dokumentację geodezyjną do zniesienia współwłasności. Wskażemy różne warianty zniesienia, przybliżymy procedurę. 

 

MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

W szczególnych przypadkach, nieopisanych wyżej, przygotujemy mapę do celów prawnych )np. do ustalenia służebności gruntowych), lub każdej innej sytuacji, która wymaga sporządzenia mapy, która będzie służyła czynności administracyjnej lub prawnej.

 Usługi geodezyjne 

GEONADZÓR.PL