Nasz Zespół posiada kompetencje do wykonywania samodzielnych czynności w zakresie geodezji (uprawnienia geodezyjne) wydane przez Głównego Geodetę Kraju oraz kompetencje do pilotażu Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Kompetencje w zakresie BSP

 

PILOTAŻ BSP W KATEGORII SZCZEGÓLNEJ NSTS-02 (dawniej UAVO VLOS<5kg)

Kategoria szczególna pilota Bezzałogowych Statków Powietrznych (potocznie zwanym dronami) w kategorii szczególnej NSTS-02 pozwala na wykonywanie lotów o podwyższonym ryzyku. Po spełnieniu dodatkowych procedur kategoria umożliwia wykonywanie lotów w bezpośrednim sąsiedztwie dużych lotnisk, w tak zwanej strefie CTR (strefa kontrolowana podejścia i odejścia) lotnisk cywilnych i analogicznych strefach MCTR lotnisk wojskowych oraz w strefach wyłączonych dla pilotów kategorii otwartych, np. porty morskie, inne tereny zamknięte dla lotów (więzienia, itp). W praktyce, po spełnieniu dodatkowych procedur bezpieczeństwa, otwiera to możliwość wykonania lotów, tak zwykłych, jak i geodezyjnych dronami o masie do 5kg w zasięgu wzroku na terenie całego kraju.

 

Z powodzeniem wykonywaliśmy loty w strefie kontrolowanej lotniska wojskowego w Malborku (MCTR Malbork) oraz loty w strefie CTR Dublin w Irlandii. Wykorzystujemy tę technologię jako uzupełnienie pomiarów bezpośrednich, w miejscach niedostępnych dla tradycyjnych metod pomiarowych oraz w ramach kontroli dokładności i jakości wykonywanych robót metodami tradycyjnymi.

 Kompetencje w zakresie geodezji

 

UPRAWNIENIA ZAKRES 1 - pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

Zakres pozwala m.in. na wykonywanie czynności: pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tyczenie prostych obiektów budowlanych (np. domy jednorodzinne z przyłączami, sieci uzbrojenia terenu), wykonanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych, aktualizacja baz danych o terenie i mapy zasadniczej. 

 

UPRAWNIENIA ZAKRES 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Zakres pozwala m.in. do przeprowadzania ustaleń przebiegu granic, przeprowadzenie rozgraniczenia (wraz z rozwiązywaniem sporów granicznych), sporządzenia dokumentacji do podziału nieruchomości lub zniesienia współwłasności, sporządzenie dokumentacji do celów prawnych, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.

 

UPRAWNIENIA ZAKRES 4 - geodezyjna obsługa inwestycji

Zakres pozwala na obsługę geodezyjną skomplikowanych obiektów budowlanych - mosty, kolej, obiekty kubaturowe oraz dużych inwestycji, dla których został ustanowiony stały nadzór (np. autostrady). Zakres pozwala również na precyzyjne pomiary związane z geometrią obiektów - na przykład pionowości słupów, masztów, geometria torowisk, suwnic, itp. Zakres pozwala na prowadzenie nadzoru geodezyjnego z ramienia Zamawiającego nad w/w obiektami.

O NAS 

GEONADZÓR.PL